Chuyên gia tài chính, đầu tư Lâm Ngọc Quang – Phó giám đốc

Cố vấn cao cấp Lâm Ngọc Quang
Lĩnh vực chuyên môn:
– Tư vấn đầu tư nước ngoài.
– Tư vấn hợp đồng quốc tế.
– Quan hệ công chúng.
– Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp.
– Tư vấn bất động sản.
– Tư vấn Tài chính Ngân Hàng.
– Tư vấn lao động.
– Tư vấn Hợp đồng.

Trả lời