Phó giáo sư, tiến sĩ Young Hwan Yeo – Phó giám đốc

Lĩnh vực chuyên môn:
– Tư vấn doanh nghiệp.
– Tư vấn hợp đồng quốc tế.
– Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp.
– Tư vấn đầu tư